Win een Oad wandelvakantie

Win een fantastische Oad wandelreis door Groot-Brittannië voor twee personen t.w.v. €1998.-. De 10-daagse Oad wandelreis is per bus, volledig verzorgd inclusief hotel, halfpension & een professionele reisleidster die de wandelingen begeleid. Bekijk hier de volledige reis

Boek een Oad reis met 50 euro korting
Speciaal voor onze lezers mogen we 50 euro korting op Oad busreizen aanbieden. Boek je Oad reis met actiecode: OAD50VITAMIN

Bekijk hier alle Oad busreizen

*Deze Vitaminstore korting van 50 euro per boeking is geldig tot en met 31 maart 2022 en is van toepassing op alle busreizen (excursie-, fiets-, wandel-, cruise- en rondreizen) met een vertrekdatum tussen 1 april en 31 oktober 2022. Niet ge ldig op reizen naar Disneyland® Paris, individuele fiets- en wandelreizen, muziekreizen, wandelevenementen en groepsreizen op maat.

Tijdens een Oad wandel- of fietsvakantie zie je meer! Dus ga mee en ontdek de mooiste plekjes. Alles wordt voor je geregeld! Vind je favoriete reis op oad.nl en bekijk of bestel hier de gratis reisbrochure.

Meld je aan en maak direct kans!

Lees voor deelname onze algemene voorwaarden

Wanneer je meedoet met deze winactie, ga je akkoord met de inschrijving voor de nieuwsbrief van Vitaminstore. Je kunt je hier te allen tijde voor uitschrijven.

Deze prijs wordt aangeboden door:

Bij Oad zit je goed!
Met al bijna 100 jaar ervaring is Oad absoluut de specialist in volledig verzorgde reizen naar mooie bestemmingen in Europa. Of je nu kiest voor een excursie of rondreis, een wandel- of fietsvakantie of een bezoek aan Disneyland® Parijs: alles wordt voor je geregeld. We nemen je mee naar de mooiste plekjes. Naast groepsreizen per bus biedt Oad ook individuele wandel- en fietsvakanties aan. Je droomvakantie vind je op oad.nl.

© Untitled. All rights reserved.

Bedankt voor je aanmelding

Blijf ons natuurlijk volgen! We nemen na de trekking direct contact op met de winnaars.

Algemene voorwaarden winactie Oad wandelvakantie
Actievoorwaarden winactie ‘Oad wandelvakantie’. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze actie. Deze actie wordt georganiseerd door Vitaminstore Nederland B.V. gevestigd te Amsterdam.

Artikel 1: Deelname
1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. De deelnemer mag ten tijde van deelname niet jonger zijn dan 18 jaar en dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.
3. De deelnemer is eenieder die meedoet met de actie van de organisatoren en voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in deze voorwaarden. Door deelname aan de actie verklaart deelnemer deze voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan met de voorwaarden zonder enig voorbehoud of beperking.
4. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Vitaminstore Nederland B.V., de inwonende partners en/of eerste- en tweedegraads familieleden van voornoemde medewerkers van Vitaminstore Nederland B.V.
5. Deelname aan de actie is gratis.

Artikel 2: Gegevens
1. De deelnemer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens correct, up-to-date volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
2. Vitaminstore Nederland B.V heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Dit geldt tevens voor alle andere simultaan lopende en toekomstige wedstrijden/acties van Vitaminstore Nederland B.V.
3. De persoonsgegevens van de deelnemer zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de actie, de uitreiking van de prijs, om alle nuttige controles te kunnen uitvoeren om het goede verloop van de actie te kunnen garanderen, meer bepaald voor de preventie en de controle van eventuele fraude en indien de deelnemer diens expliciete toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Vitaminstore Nederland B.V..
4. Vitaminstore Nederland B.V. kan aanvullende persoonsgegevens van de prijswinnaar vragen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de prijs. Vitaminstore Nederland B.V. zal geen gegevens aan derden verkopen en/of verstrekken, die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de prijs.
5. De prijswinnaars geven bij het in ontvangst nemen van de prijs toestemming aan Vitaminstore Nederland B.V. en Oad om hun naam als winnaar te vermelden in alle door Vitaminstore Nederland B.V. en Oad eigen beheerde media.
6. Alle persoonsgegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld (AVG). De Deelnemer erkent dat het versturen van persoonsgegevens (via internet of op eender welke andere manier) nooit zonder risico is en dat Vitaminstore Nederland B.V. niet verantwoordelijk is voor het eventueel afleiden van de meegedeelde gegevens door derden.
7. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitreiken van de prijs.
8. Vitaminstore Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik door derden van persoonsgegevens van de deelnemer.

Artikel 3: Hoe en wanneer kun je meedoen?
1. De actie loopt van 15 maart 2022 t/m 30 juni 2022
2. Deelname geschiedt door van 15 maart 2022 t/m 30 juni 2022 op vitaminstore.nl/wandelvakantie de gevraagde gegevens in te vullen.
3. Deelname na 30 juni 2022 is niet meer mogelijk.
4. De deelnemer vinkt het ontvangen van de nieuwsbrief van Vitaminstore aan. Vanuit de digitale nieuwsbrief/nieuwsbrieven kan de deelnemer zich te allen tijde afmelden.
5. Het niet volledig invullen van de bij lid 3.2 genoemde gegevens heeft tot gevolg dat de deelname niet in behandeling wordt genomen.

Artikel 4: Prijzen
7. Een 10-daagse wandelvakantie door Groot-Brittanie aangeboden door Oad. Volledigd verzorgd, inclusief busreis, hotel, halfpension en professionele reisleidster. Bekijk hier wat bij deze reis wel/niet is inbegrepen.
Vertrek op 17 oktober 2022. De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten. De waarde van de winreis wordt niet vergoed in geval van annulering door de klant. Indien de reis door Oad wordt geannuleerd dan kan er worden omgeboekt naar een andere reis van dezelfde waarde).
Verdere voorwaarden:
• Uitbetaling in contanten of vergoeding of anderszins is niet mogelijk.
• De actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
• Aan druk- en of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
• Vitaminstore Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor afhandeling en misinterpretaties van de actievoorwaarden.
• De te winnen prijzen en/of kortingen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
• Vitaminstore Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen aan de prijzen en/of enige andere schade als gevolg van de prijzen.
• Vitaminstore Nederland B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

Artikel 5: Trekking van de finalisten en aanwijzing van de prijswinnaar
1. Na afloop van de actie wordt er op willekeurige en onpartijdige wijze d.m.v. random computer-selectie een winnaar geselecteerd uit alle deelnemers van deze actie.
2. De winnaar dient binnen 5 dagen te reageren. Bij gebreke waarvan geen aanspraak meer kan worden gemaakt op deelname aan de finale en/of het winnen van de prijs.
3. De winnaar wordt uiterlijk 15 juli 2022 op de hoogte gesteld.
4. Indien blijkt dat de winnaar onvolledige of onjuist gegevens heeft ingevuld en hij/zij daardoor niet op de hoogte kan worden gesteld van zijn/haar deelname aan de finale, vervalt zijn haar/recht op deelname en zal de eerstvolgende reserve finalist (op willekeurige en onpartijdige wijze bepaald d.m.v. random computer-selectie) voor de finale-opdracht in aanmerking komen.
5. Indien de prijswinnaar de prijs niet in ontvangst wil nemen of op grond van deze actievoorwaarden geen recht heeft op de prijs, zal de eerstvolgende reserve prijswinnaar (door de jury bepaald) voor de prijs in aanmerking komen.
6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is en de volledige kosten voor de deelname aan de actie (telefoon, internetverbinding, etc.) komen volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kan de deelnemer kosten voor deelname terugvorderen van Vitaminstore Nederland B.V. en of de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden.
2. Vitaminstore Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder in ieder geval begrepen – doch niet beperkt tot – :
– de door haar, uitgekeerde prijzen;
– het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
– het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde;
–technische storingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de actie tijdelijk onmogelijk of zeer moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken;
– technische problemen met de site en/of het e-mailsysteem. Vitaminstore Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

Artikel 7: Intellectueel eigendomsrecht
1. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en behoort toe aan Vitaminstore Nederland B.V.
2. Het is niet toegestaan het in lid 1 genoemde auteursrechtelijke en merkenrechtelijke beschermde materialen te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).
Artikel 8 – Algemeenheden
1. Vitaminstore Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, in geval van overmacht of om redenen buiten de wil om van Vitaminstore Nederland B.V., zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden.
2. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onaangetast. Voor zover dat mogelijk is, zal Vitaminstore Nederland B.V. in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van Vitaminstore Nederland B.V.
3. Vitaminstore Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten en prijswijzigingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Vitaminstore Nederland B.V.
4. Op deze Actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Text